algemenevoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Inbound Industry

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Inbound Industry;

b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van informatieve, educatieve en/of recreatieve aard, waarvoor Inbound Industry Tickets verkoopt;

c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is. Indien Inbound Industry zelf tevens Evenementhouder is, is dit duidelijk zichtbaar op de pagina van het evenement;

d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Inbound Industry een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Inbound Industry daartoe een aanbieding doet;

e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Inbound Industry en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen;

f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;

g. Inbound Industry is een handelsnaam van Dick Media, Boschdijk 71A, 5612 DA Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 60822287 , BTW nummer: NL 141596284B02.

h. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Inbound Industry namens zichzelf of in opdracht van derden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Inbound Industry, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Inbound Industry uitdrukkelijk van de hand.

c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Inbound Industry is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Inbound Industry raadpleegbaar.

d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden

3. Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Inbound Industry vrijblijvend.

b. Inbound Industry treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Evenementhouder. Inbound Industry is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via Inbound Industry een of meerdere Tickets heeft gekocht. Inbound Industry verschaft de Tickets namens Evenementhouder.

c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.

Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Inbound Industry contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Inbound Industry Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Inbound Industry ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Inbound Industry twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Inbound Industry zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

d. Inbound Industry en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Inbound Industry en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

e. Inbound Industry heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten. Indien Inbound Industry producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

4. Prijzen en betaling

a. Inbound Industry verkoopt Tickets namens Evenementhouders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Inbound Industry aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

c. Alle prijzen van Inbound Industry zoals vermeld op de website zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

d. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Inbound Industry de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5. Leveringstermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Inbound Industry zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Inbound Industry een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

b. De door Inbound Industry opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Inbound Industry schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

6. Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Inbound Industry zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Inbound Industry de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Inbound Industry niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Inbound Industry is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

b. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Inbound Industry opnemen via de online klantenservice. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het evenement. Indien de Evenementhouder Inbound Industry verzoekt om de Klant de ticketprijs te restitueren, dan zal Inbound Industry dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder heeft ontvangen. Indien Inbound Industry zelf de Evenementhouder is dan zal zij de betreffende gelden volledig restitueren.

e. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

7. Annulering aanmelding

a. Indien Klant zijn Ticket wil annuleren dan wordt 50% annuleringskosten in rekening gebracht bij afmelding van minimaal 4 weken voor aanvang van het Evenement. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk. Het Ticket is door de Tickethouder wel overdraagbaar naar een derde persoon.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De op het Ticket van Inbound Industry rustende industriele en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Inbound Industry dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Inbound Industry dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.

c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Inbound Industry aan Klant.

9. Privacy

a. De persoonlijke informatie die Klant verstrekt worden opgeslagen in een database van Inbound Industry. Deze database is enkel bedoeld voor eigen gebruik.

10. Aansprakelijkheid

a. Inbound Industry kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Inbound Industry wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Inbound Industry of haar ondergeschikten.

c. De aansprakelijkheid van Inbound Industry wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Inbound Industry onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Inbound Industry ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Inbound Industry in staat is adequaat te reageren.

d. Klant vrijwaart Inbound Industry voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Inbound Industry, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Inbound Industry meldt.

f. Inbound Industry kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Inbound Industry is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Inbound Industry.

g. Inbound Industry aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Inbound Industry kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

h. Inbound Industry kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Inbound Industry kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Inbound Industry in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Inbound Industry gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Inbound Industry is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

13. Diversen

a. Waar in deze Algemene Voorwaarden Inbound Industry zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Inbound Industry gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

b. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Inbound Industry dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Inbound Industry niet.

c. Bij verschil van mening tussen Inbound Industry en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

d. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Inbound Industry in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Inbound Industry vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.